Kako zakon kaže

Voda u jezeru Nula i put od Vareša do jezera nisu privatno vlasništvo nego vodno i javno dobro

Kako je jezero Nula okruženo bivšim rudnikom Smreka koji je procesom privatizacije postao privatno vlasništvo građani Vareša uglavnom smatraju da nemaju nikakva prava na jezero Nula.

Prema Zakonu o vodama FBiH "Vode su opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općina". Jezero Nula je vodno dobro druge kategorije, a voda i priobalni pojas širine 5m su vodno dobro.

Put od Vareša, od "ljubavnog parka", kroz Smreku do jezera Nula također je državna svojina javno dobro - putevi. (katastar Općina Vareš, KO Vareš, kp. 1340 i 1341).

Put od Vareša do jezera Nula