Siguran pristup lokaciji, koji može omogućiti brzu i sigurnu evakuaciju

Pitanje iz upitnika:
17.14 - safe access to the site, which should enable fast and safe evacuation routes

Odgovor dat u upitniku:
Yes.
Main road to Vares is close of access road to open pit. Mine site have roads from two sides. There are safe evacuation routes.

Pokušaj prevoda odgovora:
Da.
Glavna cesta za Vareš je blizu pristupnog puta za površinski kop. Rudnik ima ceste sa dvije strane. Postoji put za sigurnu evakuaciju.

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada